Porozmawiajmy

Oświadczenie o prywatności

LTG Cargo Polska Sp. z o.o.

LTG Cargo Polska Sp. z o.o. (dalej – LTG Cargo Polska albo „Spółka” lub po prostu „my”) chroni informację o Panu (-i), przetwarzając dane kieruje się Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej – RODO [1]) oraz innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych. W niniejszym Oświadczeniu o prywatności LTG Cargo Polska (dalej – Oświadczenie o prywatności) została podana szczegółowa informacja o powyższym.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1.Co zawiera niniejsze Oświadczenie o prywatności?

W niniejszym Oświadczeniu o prywatności podajemy odpowiedzi na najważniejsze pytania – w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy informację o Panu (-i). Prosimy o uważne zapoznanie się z tą ważną informacją i czas od czasu odwiedzić naszą stronę internetową: https://ltgcargo.pl oraz przeczytać podaną tam najnowszą wersję Oświadczenia o prywatności.

 

2. Kto jest odpowiedzialny za ochronę informacji o Panu (-i)?

LT Cargo Polska Sp. z o.o., Regon: 5252828959, adres siedziby: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, E-mail: [email protected] .

 

3. Dlaczego i jaką informację o Panu (-i) gromadzimy?

Nr.

 

Dlaczego gromadzimy informację o Panu (-i)?

 

 

Jaką informację o Panu (-i) gromadzimy?

 

 

Dlaczego mamy prawo do zbierania przedstawionych przez Pana (-ią) danych?

 

 

Ile czasu korzystamy bądź przechowujemy informację o Panu (-i)?

 

3.1.

Zawieramy z Panem

(-ią) umowę, realizujemy zobowiązania umowne oraz związane z tym zobowiązania podatkowe

 

Imię, nazwisko, PESEL i (lub) data urodzenia, adres zamieszkania, E-mail, numer telefonu, upoważnienie, termin ważności i numer upoważnienia, podpis, relacje z reprezentowaną osobą, reprezentowana osoba, stanowisko, NIP, informacje rozliczeniowe,  okres rozliczeniowy, informacje o dugach, numer konta bankowego, umowa, uzupełnienia, zmiany i załączniki do  umowy, akty przyjęcia-przekazania, daty sporządzenia, numer umowy, miejsce sporządzenia i realizacji umowy, informacja o realizacji umowy, informacja o wypowiedzeniu umowy, wyciąg z centralnej bazy danych Rejestru Nieruchomości i w jakim stopniu jest to związane z realizacją umowy, komunikacja z Panem (-ią), inna informacja niezbędna do odpowiedniej realizacji umowy.

Zawieramy z Panem (-ią) umowę i realizujemy umowne zobowiązania (Art. 6, ustęp 1, p. b) RODO)

 

Powinniśmy zbierać dane zgodnie z prawem (Art. 6, ustęp 1, p. c)  RODO)

W okresie obowiązywania umowy
3.2.

Utrzymujemy relacje z osobami fizycznymi i prawnymi reprezentującymi Pana

(-ią)

Imię, nazwisko, PESEL i (lub) data urodzenia, adres zamieszkania, upoważnienie, termin ważności i numer upoważnienia, podpis, relacje z reprezentowaną osobą, reprezentowana osoba, stanowisko, numer telefonu, E-mail, nazwa logowania do naszych systemów, pełna informacja przedstawiana przez Pana

(-ią) Spółce (np. informacja o osobie reprezentowanej przez Pana (-ią), zawartych umowach itp.), w jakim stopniu dotyczy to realizacji umowy, komunikacja z Panem (-ią), inna informacja niezbędna do odpowiedniej realizacji umowy

Mamy uzasadniony interes (utrzymywania relacji z osobą reprezentowaną przez Pana (-ią))

Art. 6, ustęp 1,  p. f) RODO)

W okresie ważności umowy
3.3. Informujemy/opiniujemy Pana (-ię) o usługach Spółki aktualnych dla Pana (-i) Imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, reprezentowana organizacja, adres E-mail Wyraża Pan (-i) zgodę na wykorzystywanie Pana (-i) danych (Art. 6, ustęp 1, p. a) RODO), Art. 69, ustęp 1 Ustawy RL o komunikacji elektronicznej) bądź kupował  (-a) Pan (-i) nasze towary lub usługi (Art. 69, ustęp 2 Ustawy RL o komunikacji elektronicznej) 5 lat od wyrażenia zgody lub wygaśnięcia relacji z tobą, chyba że w tym okresie wycofa Pan (-i) zgodę
3.4. Przedstawi nam Pan (-i) prośbę, ofertę bądź skargę Imię, nazwisko, adres E-mail, państwo, numer telefonu, temat zapytania, czas otrzymania zapytania, treść zapytania, załączniki do zapytania, odpowiedź na zapytanie

Mamy Pana (-i) zgodę

(Art.6, ustęp 1,  p. a) RODO)

 

Mamy uzasadniony interes (rozpatrzyć Pana (-i) zapytania, prośby bądź skargi)

(Art.6, ustęp 1,  p. f) RODO)

1 rok po ostatnim zwróceniu się
3.5. Badamy katastrofy kolejowe, wypadki bądź wykroczenia drogowe Imię, nazwisko świadka katastrofy kolejowej, imię, nazwisko, płeć, wiek, trzeźwość, działania osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy kolejowej, wypadku lub wykroczenia drogowego, imię, nazwisko oraz pełna inna informacja o sprawcy katastrofy kolejowej, wypadku lub wykroczenia drogowego, którą powinniśmy zarządzać zgodnie z Załącznikiem 2 do Przepisów dot.  informowania o katastrofach kolejowych, wypadkach lub wykroczeniach drogowych, badaniach katastrof kolejowych, wypadków lub wykroczeń drogowych oraz likwidowaniu ich skutków zatwierdzonych Rozporządzeniem ministra komunikacji RL Nr 3-531 (1.5 E) z dnia 23 grudnia 2015 r. Powinniśmy zbierać dane zgodnie z prawem (Art. 6, ustęp 1, p. c) RODO, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. rok 2016, nr 0, poz. 369)  10 lat po katastrofie kolejowej, wypadku lub wykroczeniu drogowym
3.6. Możemy uczestniczyć z Panem (-ią) w powiązanych postępowaniach prawnych

Cała informacja wymieniona w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, wysyłane do Pana (-i) dokumenty i załączniki do nich, przedstawione przez Pana

(-ią) dokumenty i załączniki do nich, pisma procesowe, orzeczenia, wyroki, decyzje sądowe

 

Szczególne kategorie danych osobowych

 

Mamy uzasadniony interes (obrona praw Spółki podczas postępowań prawnych)

(Art. 6, ustęp 1, p. f) RODO)

 

Dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Art. 9, ustęp2,

p. f) RODO)

 

10 lat po wygaśnięciu umowy z Tobą lub 10 lat po zakończeniu postępowań prawnych

 

4. Jaką informację powinien Pan (-i) nam przedstawić i dlaczego?

Prosimy zobaczyć odpowiedź na p. 3 powyżej – powinien Pan (-i) przedstawić te dane o sobie w celu:

4.1. sporządzenia z Panem (-ią) umów oraz realizowania umownych zobowiązań (p. 3.1);

4.2. sporządzenia umów z osobami reprezentującymi Pana (-ią) oraz realizowania umownych zobowiązań (p. 3.2).

W przypadku nieprzedstawienia informacji, o której mowa w punktach 3.1 oraz 3.2, nie będziemy mogli sporządzić umów z Panem (-ią) i/lub osobami reprezentującymi Pana (-ią) oraz realizować umownych zobowiązań.

 

5. Skąd uzyskujemy informację o Panu (-i)?

Większą część informacji przedstawia Pan (-i), jednak część informacji uzyskujemy:

5.1. od osób prawnych, które Pan (-i) reprezentuje lub u których Pan (-i) jest zatrudniony

(w celu wskazanym w p. 3.2);

5.2. od grupy firm spółki akcyjnej „Lietuvos geležinkeliai“ („Koleje Litewskie”) (w celach wymienionych w p. 3);

 

6. Komu przekazujemy informację o Panu (-i)?

Informację dotyczącą Pana (-i) przekazujemy poniżej wymienionym podmiotom tylko w przypadkach, kiedy jest to konieczne i zgodne z obowiązującym prawem, a także z przyczyn wymienionych w punkcie 3:

6.1. dominującej spółce LTG Cargo Polska – AB „Lietuvos geležinkeliai” oraz jej spółkom zależnym (dane mogą być przekazywane we wszystkich celach wymienionych w punkcie 3);

6.2. bankom wykonującym operacje rozliczeniowe (dane są przekazywane w celach wymienionych w punktach 3.1 oraz 3.2);

6.3. sądom, instytucjom nadzorczym, organom ścigania oraz innym instytucjom państwowym (dane mogą być przekazywane we wszystkich celach wymienionych w punkcie 3);

6.4. adwokatom, notariuszom, komornikom, audytorom, konsultantom, dostawcom usług w zakresie konserwacji technologii informacyjnych, dostawcom usług łączności elektronicznej, firmom ubezpieczeniowym, spółkom świadczącym Spółce usługi archiwalne oraz inne (dane mogą być przekazywane we wszystkich celach wymienionych w punkcie 3).

 

7. Czy Pana (-i) dane będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W większości przypadków dane osobowe są przetwarzane i przekazywane na terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak w przypadku konieczności świadczenia pewnych usług dane mogą być przekazywane i przetwarzane poza granicami wyżej wymienionych terytoriów przy zachowaniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeżeli pozwala prawo i jest to niezbędne z powodów wskazanych w punkcie 6 niniejszego Oświadczenia o prywatności, Pana (-i) dane ujawniamy:

7.1. kierując się decyzją Komisji Europejskiej odnośnie kwalifikowalności oznaczającą, iż Komisja Europejska uznała państwo, w którym osoba trzecia posiada siedzibę i (lub) prowadzi działalność, za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

7.2. jeżeli z osobą trzecią zawarliśmy umowę opartą na standardowych warunkach umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

7.3. jeżeli posiadamy zezwolenie Państwowej Inspekcji ds. Ochrony Danych.

Wykorzystując, w miarę możliwości, inne możliwe środki ochrony danych osobowych oraz przepisy dopuszczające odstępstwa.

 

8. Jakie prawa Pan (-i) posiada?

RODO oraz inne akty prawne przyznają Panu (-i) prawa, przewidują przypadki ich wykorzystywania, tryb, który powinien Pan (-i) przestrzegać, a także wyjątki, w których nie może Pan (-i) posłużyć się przyznanymi prawami. Gdy jest to dozwolone przez prawo, może Pan (-i):

8.1. zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, tj. otrzymać potwierdzenie, czy LTG Cargo Polska przetwarza Pana (-i) dane, jeżeli ma to miejsce, to złożyć wniosek o zezwolenie na dostęp do przetwarzanych danych oraz powiązanej z nimi informacji;

8.2. złożyć wniosek o sprostowanie niedokładnych, nieprawidłowych wykorzystywanych  danych bądź ich uzupełnienie, jeżeli nie są one wyczerpujące;

8.3. złożyć wniosek o usunięcie posiadanych przez nas Pana (-i) danych, jeżeli wykorzystujemy je bezprawnie;

8.4. złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania posiadanych przez nas Pana (-i) danych, jeżeli kwestionuje Pan (-i) dokładność danych bądź wnosi Pan (-i) sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie wyraża Pan (-i) zgody na usunięcie bezprawnie przetwarzanych Pana (-i) danych lub jeżeli potrzebuje Pan (-i) danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8.5. wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych, jeżeli przetwarzamy Pana (-i) dane w celu realizacji uzasadnionych interesów LTG Cargo Polska i (lub) osób trzecich;

8.6. złożyć wniosek o przeniesienie (pozyskanie) danych przekazanych nam przez Pana (-ią) zgodnie z umową lub wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;

8.7. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana (-i) skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;

8.8. wycofać wyrażoną zgodę na wykorzystywanie przez nas Pana (-i) danych, jeżeli dane wykorzystujemy w oparciu o wyrażoną przez Pana (-ią) zgodę;

8.9. wnieść skargę do organu nadzorczego, przede wszystkim w państwie członkowskim, w którym znajduje się stałe miejsce zamieszkania Pana (-i) lub miejsce, w którym zostało dokonane rzekome naruszenie RODO i ubiegać się o zadośćuczynienie na drodze sądowej.

 

9. W jaki sposób może Pan (-i) wykonywać swoje prawa?

W celu wykonywania swoich praw wskazanych w punkcie 8 niniejszego Oświadczenia o prywatności, powinien (-a) Pan (-i):

9.1. osobiście złożyć wniosek o zrealizowanie praw osoby, której dane dotyczą (dalej – Wniosek) [1] w siedzibie Spółki bądź przekazać inspektorowi ochrony danych pod adresami  wskazanymi w punkcie 10 niniejszego Oświadczenia o prywatności (razem z Wnioskiem należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość);

9.2. wysłać Wniosek na adres Spółki lub inspektora ochrony danych, wskazany w punkcie 10  niniejszego Oświadczenia o prywatności (do Wniosku należy załączyć kopię dokumentu  stwierdzającego tożsamość zatwierdzoną przez notariusza lub w innym trybie prawnym);

9.3. przesłać Wniosek Spółce lub inspektorowi ochrony danych na adres E-mailowy wskazany w punkcie 10 niniejszego Oświadczenia o prywatności (Wniosek przekazywany pocztą elektroniczną powinien być za bezpiecznym podpisem elektronicznym).

 

[1] Sugerowana forma Wniosku o zrealizowanie praw osoby, której dane dotyczą została umieszczona Tutaj.

 

10. Jak się skontaktować ze Spółką bądź inspektorem ochrony danych?

W razie pytań, uwag lub skarg odnośnie tego, jak zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Pana (-i) dane, albo jeżeli chce Pan (-i) wykonywać swoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, można się zwracać do:

10.1. Spółki pod adresem: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, E-mail: [email protected] .

10.2. Inspektora ochrony danych pod adresem: ul. Prūsų 1, Wilno, E-mail: [email protected] .