Bendraukime

Privatumo pranešimas

LTG Cargo Polska Sp. z o.o.

LTG Cargo Polska Sp. z o.o. (toliau – LTG Cargo Polska arba „Bendrovė” ar tiesiog „mes”) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR [1]) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame LTG Cargo Polska  privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) pateikiama išsami informacija apie tai.

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.Kas pateikiama šiame Privatumo pranešime?

Šiame Privatumo pranešime pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu https://ltgcargo.pl ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie Jus apsaugą?

LTG Cargo Polska Sp. z o.o., juridinio asmens kodas: 5252828959, registruotos buveinės adresas: Świętojerska g. 5/7, 00-236 Varšuva, el. pašto adresas: [email protected] .

3. Kodėl ir kokią informaciją apie Jus renkame?

Nr. Kodėl renkame informaciją apie Jus? Kokią informaciją apie Jus renkame? Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją? Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?
3.1. Sudarome su Jumis sutartis, vykdome sutartinius įsipareigojimus ir su tuo susijusias mokestines prievoles Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, mokėtojo kodas, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, įsiskolinimų informacija, banko sąskaitos numeris, sutartis, jos papildymai, pakeitimai ir priedai, priėmimo-perdavimo aktai, sudarymo datos, sutarties numeris, sutarties sudarymo ir vykdymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, sutarties nutraukimo informacija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu
3.2. Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prisijungimo prie mūsų sistemų vardas, visa informacija, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (BDAR 6 str. 1 d. f p.) Sutarties galiojimo metu
3.3. Informuojame / apklausiame Jus apie Jums aktualias Bendrovės paslaugas Vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.) 5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su Jumis pasibaigimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą
3.4. Pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus po paskutinio kreipimosi
3.5. Tiriame geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo: vardas, pavardė, per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, lytis, amžius, blaivumas, asmens veiksmai, geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto kaltininko vardas, pavardė ir visa kita informacija, kurią privalome tvarkyti pagal LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtintų Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 2 priedą. Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p., Lenkijos Respublikos, 2016 m. Kovo 18 d. Nr. 369, Infrastruktūros ir statybos ministro ordinacija dėl sunkių avarijų, avarijų ir incidentų geležinkelių transporte.) nurodoma 10 metų po geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto
3.6. Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose Visa šiame Privatumo pranešime paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.) 10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo
Specialių kategorijų asmens duomenys Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.)

 

4. Kokią informaciją privalote mums pateikti ir kodėl?

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 punktą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

4.1. sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.1 tikslu);

4.2. sudarytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.2 tikslu).

Jums nepateikus 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

 

5. Iš kur gauname informaciją apie Jus?

Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos galime gauti iš:

5.1. juridinių asmenų, kuriuos atstovaujate ar kuriuose esate įdarbintas (3.2 punkte nurodytu tikslu);

5.2. akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupės (visais 3 punkte nurodytais tikslais).

 

6. Kam perduodame informaciją apie Jus?

Su Jumis susijusią informaciją perduodame toliau išvardytiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taip pat dėl 3 punkte išvardytų priežasčių:

6.1. LTG Cargo Polska  motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai” ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

6.2. bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytais tikslais);

6.3. teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

6.4. advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais).

 

7. Ar Jūsų duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 6 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

7.1. remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;

7.2. su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;

7.3. esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

Pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 

8. Kokias teises turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

8.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, t.y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar LTG Cargo Polska  tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

8.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

8.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;

8.4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų LTG Cargo Polska ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;

8.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;

8.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

8.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

8.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

 

9. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 8 punkte nurodytas savo teises, turite:

9.1. asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas) [1] į Bendrovės būstinę arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais adresais (kartu su Prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

9.2. išsiųsti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais pašto adresais (prie Prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);

9.3. pateikti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).

 

[1] Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama čia.

 

10. Kaip susisiekti su Bendrove ar duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į:

10.1.  Bendrovę, adresu: Świętojerska g. 5/7, 00-236, Varšuva, el. p. [email protected] .

10.2. Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Prūsų g. 1 Vilnius, el. p. [email protected] .